"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της.

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα".

Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

Σημαντικά πολιτικά γεγονότα

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011

Ο ΕΧΘΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΣ
Δε χρεοκόπησαν τη χώρα οι δανειστές αλλά οι εσωτερικοί ανατολικοί σαμποταριστές
Σε αυτούς τα κύρια πυρά του λαού για να σωθεί η χώρα

Η ακή­ρυ­χτη χρεοκοπία της χώ­ρας οπό­τε και η αυ­ξα­νό­με­νη εξα­θλί­ω­ση του λα­ού δεν οφεί­λε­ται στους δα­νει­στές όπως λέ­νε οι ψευ­το­α­ρι­στε­ροί και οι φα­σί­στες, ού­τε οφεί­λεται στο με­γά­λο και διε­φθαρ­μέ­νο κρά­τος, όπως  ισχυ­ρί­ζο­νται οι δυ­τι­κό­φι­λοι φι­λε­λεύ­θε­ροι. Η ακή­ρυ­χτη χρεοκοπία της χώ­ρας οφεί­λε­ται στο πα­ρα­τε­τα­μέ­νο σα­μποτάζ που γί­νε­ται επί 30 χρό­νια στη βιο­μη­χα­νι­κή ανά­πτυ­ξη, στην επι­στη­μο­νι­κή έρευ­να και στη σύγ­χρονη αγρο­τι­κή πα­ρα­γω­γή. Αυ­τό το σα­μποτάζ το έκα­ναν «α­πό τα πά­νω» συ­γκε­κρι­μέ­νες ηγε­τι­κές κλί­κες στο ΠΑ­ΣΟΚ και στη Ν.Δ. με προ­ε­ξέ­χου­σες εκεί­νες του Α. Πα­παν­δρέου, του Ση­μί­τη, του Κα­ρα­μαν­λή του Β΄ και τώ­ρα του Γ. Πα­παν­δρέ­ου. Με ακό­μα με­γα­λύ­τε­ρη μα­νί­α έκα­ναν και κά­νουν αυ­τό το σα­μπο­τάζ «α­πό τα κά­τω» οι ηγε­σί­ες του ψευ­τοΚ­ΚΕ και του Συ­να­σπι­σμού στο όνο­μα τά­χα του κα­θα­ρού πε­ρι­βάλ­λο­ντος, των δα­σών, των αρχαιο­τή­των και της δή­θεν αντιερ­γο­δο­τι­κής πά­λης. Αργό­τε­ρα προ­στέ­θη­καν στους σα­μπο­τα­ρι­στές με πιο «δια­κρι­τι­κό» τρό­πο οι Σα­μα­ράς και Κα­ρα­τζα­φέ­ρης. Αυ­τό το έγκλη­μα οι σα­μπο­τα­ρι­στές το κρύ­ψα­νε από τον λα­ό συ­ντη­ρώ­ντας επί δε­κα­ε­τίες με φτη­νά ευ­ρω­πα­ϊ­κά δα­νει­κά την κατα­νά­λω­σή του, ιδιαί­τε­ρα εκεί­νη της κρα­τι­κής υπαλ­λη­λί­ας που ένα πε­λώ­ριο μέ­ρος της το κα­τευ­θύ­να­νε στο ρε­μα­λί­κι και ένα μι­κρότε­ρο στη δια­φθο­ρά. Ακό­μα με τα δα­νει­κά αυ­τοί θρέ­ψα­νε και μια σει­ρά ολι­γαρ­χι­κές με­γα­λο­βδέλ­λες αλλά και εκα­το­ντά­δες χι­λιά­δες κρα­τι­κά και ιδιω­τι­κά λα­μό­για. Αυ­τό το όργιο πα­ρα­γω­γι­κής κα­τα­στρο­φής και κα­τα­να­λωτι­κής σπα­τά­λης οι σα­μπο­τα­ρι­στές το αντιρ­ρό­πι­ζαν κά­πως με τη μαύ­ρη με­τα­να­στευ­τι­κή εργα­σί­α. Έτσι πέ­τυ­χαν να γι­γα­ντώ­σουν εκτός από το κρα­τι­κό έλλειμ­μα και τον εθνο­ρα­τσι­σμό, δη­λα­δή το να­ζι­σμό.
Οι 5κομ­μα­τι­κοί σα­μπο­τα­ρι­στές τα έκα­ναν αυ­τά για να εξα­φα­νί­σουν στα­δια­κά τις επι­χει­ρή­σεις που ήταν στα χέ­ρια του ντό­πιου και του δυ­τι­κού κε­φά­λαιου και να δυ­να­μώ­σουν εκεί­νες του ανα­το­λι­κού κε­φά­λαιου, ρώ­σι­κου και κι­νέ­ζι­κου.  Έτσι προ­στα­τέ­ψα­νε και γι­γα­ντώ­σα­νε με σκανδα­λώ­δεις συμ­βά­σεις τους  ολι­γάρ­χες Μπό­μπο­λα, Κόκ­κα­λη, Γερ­μα­νό, Βγε­νό­που­λο, Μυ­τι­λη­ναί­ο και δώσα­νε στρα­τη­γι­κούς το­μείς της οι­κο­νο­μί­ας στα κρα­τι­κά μο­νο­πώ­λια της Ρω­σί­ας και της Κί­νας (Γκάζ­προμ, Κό­σκο). Ακό­μα και τώρα μέ­σα στη χρε­ω­κο­πί­α και την ώρα που ο λα­ός στε­νά­ζει κά­τω από πρω­το­φα­νή ανερ­γί­α, αυ­τοί αντί να στα­μα­τή­σουν το σαμπο­τάζ το συ­νε­χί­ζουν με με­γα­λύ­τερη ορμή! Έτσι οι Πα­παν­δρέ­ου-Μπιρ­μπί­λη αλλά και ο Χρυ­σο­χο­ΐ­δης  μπλο­κά­ρουν επεν­δύ­σεις δε­κά­δων δις Ευ­ρώ με την έγκρι­ση όλης της αντι­πο­λί­τευ­σης. Χα­ρακτη­ρι­στι­κά εμπο­δί­ζουν την αξιο­ποί­η­ση του ντόπιου λι­γνί­τη, σα­μπο­τά­ρουν τις επεν­δύ­σεις στην ανα­νε­ώ­σι­μη ενέρ­γεια, εμπο­δί­ζουν τις γε­ω­τρή­σεις στο λι­βυ­κό όπου υπάρ­χουν πε­λώ­ρια κοι­τά­σμα­τα φυ­σι­κού αε­ρί­ου, ώστε να παίρ­νου­με το ακριβό ρώ­σι­κο αέ­ριο, εμπο­δί­ζουν τις κα­ναδι­κές και αυ­στρα­λια­νές επεν­δύ­σεις πε­ρί­που 2 δις  στον πα­νά­κρι­βο σή­με­ρα χρυ­σό (Χαλ­κι­δι­κή, Θρά­κη), ακυ­ρώ­νουν με το ΣτΕ τε­ρά­στιες του­ριστι­κές επεν­δύ­σεις (ιδιαί­τε­ρα στην Κρή­τη και στην Ηλεί­α) ενώ μα­ταί­ω­σαν τη στρα­τη­γι­κό­τε­ρη αγρο­τι­κή επέν­δυ­ση που εί­ναι η εκτρο­πή του Αχε­λώ­ου. Όλα αυ­τά με πρω­το­πό­ρους τους ανθρώ­πους του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ. Η πιο βα­σι­κή μέ­θοδος σα­μπο­τάζ που χρη­σι­μο­ποιεί ο Πα­παν­δρέ­ου σή­με­ρα εί­ναι να εφαρ­μό­ζει πι­στά τα πιο επα­χθή και αντια­να­πτυ­ξια­κά μέ­τρα του μνη­μό­νιου των δα­νει­στών, δη­λα­δή την υπερ­φο­ρο­λό­γη­ση και την ανα­γκα­στι­κή υπο­κα­τα­νά­λω­ση του πλη­θυ­σμού και κα­νέ­να από τα θε­τι­κά του, όπως το ξεμπλο­κά­ρι­σμα των επεν­δύ­σε­ων, την απε­λευ­θέ­ρωση των κλει­στών επαγ­γελ­μά­των και το χτύ­πη­μα της φο­ρο­δια­φυ­γής.
Για να μπο­ρούν να πα­ρα­δώ­σουν πάμ­φθη­να τον πα­ρα­γω­γι­κό πλού­το της χώ­ρας στη Ρω­σί­α και στην Κί­να και για να κρύ­ψουν τις συ­ντρι­πτι­κές ευ­θύ­νες τους για τη χρε­ω­κο­πί­α οι ρω­σό­δου­λοι ηγέ­τες των 5 κοι­νο­βου­λευ­τι­κών κομ­μά­των, ιδιαί­τε­ρα οι ψευ­το­α­ρι­στε­ροί, λέ­νε στον κα­τα­πο­νη­μέ­νο λα­ό ότι για τη χρε­ωκο­πί­α της χώ­ρας φταί­ει πά­νω απ όλα το μνη­μό­νιο δη­λαδή οι ευ­ρω­παί­οι δα­νει­στές και όχι οι εσω­τε­ρι­κές δυ­νά­μεις, δηλα­δή αυ­τοί οι ίδιοι που δημιούρ­γη­σαν το χρέ­ος! Άλλω­στε το ποιος φταί­ει για τη χρε­ω­κο­πί­α το δεί­χνει και το ποιος κύ­ρια επω­φε­λεί­ται από αυτήν. Αυ­τός που επω­φε­λεί­ται εί­ναι αυ­τός που αγο­ρά­ζει τώ­ρα που όλοι που­λά­νε. Και εί­ναι η Ρω­σί­α και η Κί­να που ξέρο­ντας ότι η πο­λι­τι­κή εξου­σί­α εί­ναι φι­λι­κή προς αυ­τές αγο­ρά­ζουν τώ­ρα ιδιαί­τε­ρα του­ρι­στι­κή γη. Επί­σης εί­ναι η Ρω­σί­α που αγό­ρα­σε ου­σια­στι­κά τζά­μπα το με­γα­λύτε­ρο πα­κέ­το με­το­χών (6%) της Πειραιώς και η Κί­να που εξα­σφά­λι­σε το μο­νοπώ­λιο στις ανε­μο­γεν­νή­τριες. Εκτι­μού­με ότι σε αυ­τούς θα δο­θεί και η με­ρί­δα του λέ­οντος στις ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις των ΔΕ­ΚΟ.

Δη­λα­δή ενώ οι σα­μπο­τα­ρι­στές κα­τη­γο­ρούν τους δυ­τι­κό­φι­λους πο­λι­τι­κούς σαν προ­δό­τες πρά­κτο­ρες της ΕΕ και του ΔΝΤ εί­ναι οι ίδιοι που λει­τουργούν σαν δο­σί­λο­γοι των ρω­σο­κι­νέζων. Δεν εί­ναι τυ­χαί­ο που σε  αυ­τή την προ­δο­σί­α συ­μπρω­τα­γω­νι­στούν οι κλασ­σι­κοί φα­σί­στες, που εί­ναι πο­λι­τι­κοί από­γο­νοι των συ­νεργα­τών των αγγλο­α­με­ρι­κά­νων και των χι­τλε­ρι­κών ιμπε­ρια­λι­στών, και οι ψευ­το­α­ρι­στε­ροί ηγέ­τες του ΣΥΝ και του ψευ­τοΚ­ΚΕ, που εί­ναι πο­λι­τι­κά παι­διά των συ­νερ­γα­τών των ρώ­σων ψευ­το­κομ­μου­νι­στών φα­σι­στών οι οποί­οι διέ­λυ­σαν το πραγ­μα­τι­κό ΚΚΕ και δο­λο­φό­νη­σαν στα 1973 τον ηρω­ι­κό ηγέ­τη του Ν. Ζα­χα­ριά­δη.  Οι πα­ρα­πά­νω θέ­λουν τώ­ρα να πά­ρουν την εξου­σί­α στην Ελλά­δα χτυ­πώ­ντας την αστι­κή δη­μο­κρα­τί­α από τα δε­ξιά, δη­λα­δή με πρα­ξι­κο­πη­μα­τι­κή αντι­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή  βί­α. Για να ασκή­σουν αυ­τή τη βί­α επι­κα­λού­νται, και εν μέ­ρει χρη­σι­μο­ποιούν τε­λευ­ταί­α το κί­νη­μα των «α­γα­να­κτι­σμέ­νων» πα­ρά τις ειρη­νι­κές δια­θέ­σεις της βά­σης του. Αυ­τό το κί­νη­μα το κα­θο­δή­γη­σαν στα κρυφά από την αρχή ψευ­το­α­ρι­στε­ροί και εθνο­φασί­στες, βα­σι­κά ο δό­λιος και πο­λυ­πρό­σω­πος ΣΥΡΙ­ΖΑ που έλεγ­ξε από την αρχή τις συ­νελεύ­σεις στο Σύ­νταγ­μα και επέ­βα­λε τη θέ­ση του ότι κύ­ριος υπαί­τιος της πεί­νας και της κρί­σης εί­ναι οι δα­νει­στές, βα­σι­κά η ΕΕ. Ταυ­τό­χρο­να, έσβη­σε κά­θε κα­ταγγε­λί­α στη διε­φθαρ­μέ­νη γρα­φειο­κρα­τί­α, στους φο­ρο­φυ­γά­δες, στους κρα­τι­κούς με­γα­λο-εργο­λά­βους και στους εχθρούς της ανά­πτυ­ξης, δη­λα­δή εμπό­δι­σε κάθε πά­λη των «α­γα­να­κτι­σμέ­νων» ενά­ντια στο βα­θύ εσω­τε­ρι­κό κα­θε­στώς. Εί­ναι λοι­πόν φυ­σι­κό  που αυ­τό με όλα τα ΜΜΕ του κα­λεί διαρ­κώς το λα­ό να συμ­με­τέ­χει σε αυ­τό το υπο­τί­θε­ται ανα­τρε­πτι­κό κί­νη­μα! Στό­χος του κα­θε­στώ­τος δεν εί­ναι να ανα­κου­φί­σει  τους αγα­να­κτι­σμέ­νους πο­λί­τες που υπο­φέ­ρουν αλλά να τους χρη­σι­μο­ποι­ή­σει στο πο­λι­τι­κό δι­πλω­μα­τι­κό παι­χνί­δι των Πα­παν­δρέ­ου-Σα­μα­ρά. Αυ­τοί θέ­λουν με την απει­λή της χρε­ω­κο­πί­ας και την απει­λή της μη ψή­φι­σης του μνη­μό­νιου να υπο­χρε­ώ­σουν την πο­λι­τι­κά δια­σπα­σμέ­νη ΕΕ να εκδώ­σει τα ευρω-ομό­λο­γα. Αυ­τά τα θέλουν οι συ­ναλ­λαγ­μα­τι­κά πλε­ο­να­σμα­τι­κές Κί­να και Ρω­σί­α για να εξαρ­τή­σουν οι­κο­νο­μι­κά την ΕΕ και να την εκβιά­ζουν πο­λι­τι­κά.

Εργα­ζό­με­νοι και Άνερ­γοι: Σας κα­λούμε σε πραγ­μα­τι­κό με­τω­πι­κό εθνο-ανε­ξαρ­τη­σια­κό και δη­μο­κρα­τι­κό αγώ­να για να ξε­μπλο­κα­ρι­στούν οι πα­ρα­γω­γι­κές επεν­δύ­σεις, για να δια­σω­θεί όση πα­ρα­γω­γι­κή βά­ση έχει επι­ζή­σει, για να υπάρ­ξει πολι­τι­κή και συν­δι­κα­λι­στι­κή αντί­στα­ση στους κά­θε λο­γής εργο­δό­τες που αξιο­ποιούν την εφιαλ­τι­κή ανερ­γί­α και το κά­θε μνη­μό­νιο για να με­τα­τρέ­ψουν τους εργαζό­με­νους σε δού­λους. Σας κα­λού­με πά­νω από όλα σε δη­μο­κρα­τι­κή και πα­τριω­τι­κή ενό­τη­τα ενά­ντια στους φαιο­κόκ­κι­νους κύ­κλους της βί­ας και της ανω­μα­λί­ας.

Αθήνα, 12/06/2011