"Οι αστικές επαναστάσεις, σαν τις επαναστάσεις του δέκατου όγδοου αιώνα, ορμούν γρήγορα από επιτυχία σε επιτυχία, τα δραματικά τους αποτελέσματα ξεπερνούν το ένα το άλλο, άνθρωποι και πράγματα φαίνονται σαν σε φωτιές διαμαντιών. Η έκσταση είναι το πνεύμα κάθε ημέρας. Μα η ζωή τους είναι μικρή. Σε λίγο φτάνουν κι όλας στο ανώτατο σημείο τους και μια μακρυά αποχαύνωση κυριεύει ύστερα την κοινωνία πριν μάθει να αφομειώνει νηφάλια τα αποτελέσματα της ορμητικής και θυελλώδικης εποχής της.

Αντίθετα οι προλεταριακές επαναστάσεις, όπως οι επαναστάσεις του δέκατου ένατου αιώνα, κάνουν αδιάκοπη κριτική στον ίδιο τον εαυτό τους, διακόπτουν κάθε στιγμή την πορεία τους, γυρίζουν πάλι σε εκείνο που φαίνεται πως έχει πραγματοποιηθεί για να το ξαναρχίσουν από την αρχή, χλευάζουν με ωμή ακρίβεια τις ασυνέπειες, τις αδυναμίες και τις ελεεινότητες που παρουσιάζουν οι πρώτες δοκιμές τους, φαίνονται πως ξαπλώνουν κάτω τον αντίπαλό τους μόνο για να αντλήσει καινούργιες δυνάμεις από τη γη και να σηκωθεί μπροστά τους πιο γιγάντιος, οπισθοχωρούν ολοένα μπροστά στην απροσδιόριστη απεραντοσύνη των ίδιων των σκοπών τους, ώσπου να δημιουργηθούν οι όροι που κάνουν αδύνατο κάθε πισωγύρισμα και οι ίδιες οι περιστάσεις φωνάζουν: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα".

Κ. Μάρξ. 18η Μπρυμέρ

Σημαντικά πολιτικά γεγονότα

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2011

Αφίσα της ΟΑΚΚΕ για τη συγκέντρωση στο Κερατσίνι

ΜΑΣ ΣΚΛΑΒΩΝΟΥΝ ΥΠΟΥΛΑ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ
Ετοιμάζουν απόλυτη εξαθλίωση και δικτατορία

Ε­δώ και δύ­ο χρό­νια αυ­τοί που δια­μορ­φώ­νουν την κοι­νή γνώ­μη στη χώ­ρα μας, προ­σπα­θούν να πε­ρά­σουν στο λα­ό την αντί­λη­ψη ότι τη χρε­ω­κο­πί­α τη με­θο­δεύ­ει  η Γερ­μα­νί­α μέ­σω της ΕΕ για να  να μας υπο­δου­λώ­σει αγο­ρά­ζο­ντας φτη­νά το φυ­σι­κό και ανθρώ­πι­νο πλού­το μας.

Όμως η πρά­ξη λέ­ει άλλα.

Οι μό­νοι που αγο­ρά­ζουν μέ­σα στην κα­τα­στρο­φή πάμ­φθηνα τα πιο νευ­ραλ­γι­κά  κομ­μάτια της χώ­ρας μας εί­ναι οι Ρώ­σοι κρα­τι­κο­ο­λι­γάρ­χες, οι δο­ρυ­φό­ροι τους του Κα­τάρ και οι φί­λοι τους της Κί­νας. Έτσι την ώρα που τα δυ­τι­κά τρα­πε­ζι­κά κε­φά­λαια φεύ­γουν στο εξω­τε­ρι­κό, η Ρω­σί­α και το Κα­τάρ αγό­ρα­σαν σχε­δόν τζά­μπα και «στη ζού­λα» τα με­γα­λύ­τε­ρα πα­κέ­τα με­το­χών της Άλφα, της Eurobank και της Πει­ραιώς. Αυ­τές οι τρεις τρά­πε­ζες μα­ζί με την Εθνι­κή ελέγ­χουν όλες σχε­δόν τις ιδιω­τι­κές επι­χει­ρή­σεις της Ελλά­δας. 


Επί­σης πέ­ρα από το υπ’ αριθ­μ.1 ακί­νη­το της χώ­ρας, το Eλλη­νι­κό, που το έχουν τά­ξει στο Κα­τάρ, εί­ναι  κύρια οι ρώ­σοι και οι κι­νέ­ζοι κρα­τι­κο­ο­λι­γάρ­χες που αγο­ρά­ζουν γη στις ακρι­βό­τε­ρες του­ρι­στι­κές πε­ριο­χές της χώ­ρας Ρό­δο, Κέρ­κυ­ρα, Κρήτη, Χαλ­κι­δι­κή,  Επί­σης αφού για χρό­νια το ελλη­νι­κό δη­μό­σιο απα­γόρευε στους κα­να­δούς ιδιο­κτή­τες να εξο­ρύ­ξουν το χρυ­σό στη Χαλκι­δι­κή, αυ­τός ου­σια­στι­κά πα­ρα­χω­ρή­θη­κε στο Κα­τάρ.

Αλλά κά­ποιος που θέ­λει να υπο­δου­λώ­σει οι­κο­νο­μι­κά μια χώ­ρα επι­χει­ρεί πιο πριν να την εξαρ­τή­σει πο­λι­τι­κο­στρα­τιωτι­κά. Σε αυ­τό το επίπε­δο εί­ναι ακό­μα πιο κυριαρ­χι­κός ο ρό­λος της Ρω­σί­ας. Στις 28 του Οκτώ­βρη στην Αλε­ξανδρού­πο­λη πα­ρέ­λα­σε για πρώ­τη φό­ρα ξέ­νη στρα­τιω­τι­κή δύ­να­μη: ένα άγη­μα του ρώ­σι­κου στόλου. Αυ­τή ήταν η μό­νη πα­ρέ­λα­ση που δεν δια­τα­ρά­χθη­κε την ίδια μέρα ενώ για πρώ­τη φο­ρά στα χρο­νι­κά η κε­ντρι­κή στρα­τιω­τι­κή πα­ρέ­λα­ση δια­κό­πη­κε. Την κύ­ρια ευ­θύ­νη για όλα αυ­τά τα επεισό­δια την εί­χε ο ΣΥΝ. Με­τά 10 μέ­ρες ο αρχη­γός του Τσί­πρας πή­γε στον πρε­σβευ­τή της Ρω­σίας «για να ανα­ζη­τή­σει διευ­ρυμέ­νες και ανα­πτυσ­σό­με­νες σχέ­σεις σε οι­κο­νο­μι­κό, ενερ­γεια­κό, πο­λιτι­κό επί­πε­δο». Επί­σης στη μα­θητι­κή πα­ρέ­λα­ση στην Αρτέ­μι­δα πα­ρέλα­σε και κα­τέ­θε­τε επί­ση­μα στε­φά­νι το να­ζι­στι­κό τάγ­μα της Χρ. Αυ­γής (!) που είναι τό­σο ρω­σό­δου­λh όσο γερ­μα­νό­φι­λοι ήταν οι πρό­γονοι τους ταγ­μα­τα­σφα­λί­τες. Κα­νέ­να κοι­νο­βου­λευ­τι­κό κόμ­μα δεν δια­μαρ­τυ­ρή­θη­κε γι’ αυ­τό. Τρεις μέρες με­τά, με αφορ­μή τη δια­κο­πή των πα­ρε­λάσε­ων, ο Πα­παν­δρέ­ου απο­κε­φά­λι­σε ξαφ­νικά όλη την ανώ­τα­τη ηγε­σί­α των ενό­πλων δυ­νά­με­ων και έβα­λε και­νούρ­για φυ­τευ­τή. Προ­η­γού­με­να ενώ­σεις απο­στρά­των μα­ζί με την οργά­νω­ση του ψευ­τοΚ­ΚΕ στους στρατιω­τι­κούς «Κί­νη­ση για την Εθνι­κή Άμυ­να» έκα­ναν βί­αι­η ει­σβο­λή στο Πε­ντά­γω­νο. Σε ένα άλλο μέ­τω­πο εξου­σί­ας τα τάγ­μα­τα εφόδου του ψευ­τοΚ­ΚΕ σε συνεργασία με την αστυ­νο­μί­α ανέ­λα­βαν να ξυ­λο­κο­πή­σουν τους αναρ­χι­κούς και να αστυ­νο­μεύ­ουν το Σύ­νταγ­μα και τη Βου­λή.

Με βί­α, προ­βο­κά­τσιες και ρα­διουρ­γί­ες προ­χω­ρά­νε γρή­γο­ρα στο κρά­τος οι ρω­σό­φι­λες δυ­νά­μεις. Έτσι ανέ­βη­κε στην κυ­βέρ­νη­ση το πιο ρω­σό­δου­λο από όλα τα κόμ­μα­τα, το ΛΑ­ΟΣ, ένα κόμ­μα ρα­τσι­στι­κό και αντι­ση­μι­τι­κό που άλλο τέ­τοιο δεν υπήρ­ξε ποτέ. Με την ίδια κί­νη­ση το ελλη­νι­κό υπουρ­γεί­ο άμυ­νας πέ­ρα­σε στους ρω­σόδουλους. Ο υπουρ­γός  του Αβρα­μό­που­λος έχει δηλώσει ότι η ΝΔ μοι­ρά­ζε­ται τις ίδιες αρχές και ιδε­ο­λο­γί­α με τον φα­σί­στα Πού­τιν και υπέ­γρα­ψε συμ­φω­νί­α συ­νερ­γα­σί­ας με το κυ­βερ­νη­τι­κό κόμ­μα της Αμπχα­ζί­ας, ανα­γνω­ρί­ζο­ντας έτσι έμμε­σα το δια­με­λι­σμό της Γε­ωρ­γί­ας από τη Ρω­σί­α, δη­λα­δή απο­δε­χό­με­νος τη δυ­να­τό­τη­τα του δια­με­λι­σμού της Κύ­πρου. Υφυ­πουρ­γοί στο ίδιο υπουρ­γεί­ο ορί­στη­καν ο Γε­ωρ­γί­ου του ΛΑ­ΟΣ και ο λα­λιω­τι­κός, δη­λα­δή ρω­σό­φι­λος, Ρα­γκού­σης.

Η άνο­δος αυ­τών των δυ­νά­με­ων εκτός από φα­σι­σμό ση­μαί­νουν και πεί­να. Η αληθι­νή αι­τί­α της ελλη­νι­κής χρεω­κο­πί­ας βρί­σκε­ται στο ότι οι ρω­σό­δου­λοι επί 30 χρό­νια σαμπό­τα­ραν κά­θε με­γά­λη επέν­δυ­ση, δυ­τι­κή ή ντό­πια και διευ­κό­λυναν τη λη­στρι­κή ανά­πτυξη  των ανα­το­λι­κών κρα­τι­κο­ο­λι­γαρ­χών (Κόκ­κα­λη, Μπό­μπο­λα, Γερ­μα­νού, Μυ­τι­ληναί­ου, Γκάζ­προμ, ΚΟ­ΣΚΟ κλπ). Το σα­μπο­τάζ το οργά­νω­ναν οι Α. και Γ. Πα­παν­δρέ­ου, Κ. Ση­μί­της και Κ. Κα­ρα­μαν­λής μα­ζί με τον ΣΥΝ και το ψευ­τοΚ­ΚΕ. Η μέ­θο­δός τους ήταν η κα­τάλ­λη­λη νο­μο­θε­σί­α, τα κα­τάλ­λη­λα «πε­ρι­βαλ­λο­ντι­κά κι­νή­μα­τα» και οι κα­τάλ­ληλοι μη­χα­νι­σμοί σα­μπο­τάζ στο Συμ­βού­λιο της Επι­κρα­τεί­ας, στην Αρχαιο­λο­γί­α, στο ΥΠΕ­ΧΩ­ΔΕ, στα Δα­σαρ­χεί­α και στην Αυ­το­διοί­κη­ση.

Αυ­τό το σα­μπο­τάζ το δυ­νά­μω­σε ο Γ. Πα­παν­δρέ­ου από την αρχή της κρί­σης μα­ταιώ­νο­ντας κά­θε με­γά­λο έργο (πχ εκτρο­πή Αχε­λώ­ου, ανα­νε­ώ­σι­μη ενέρ­γεια, αυ­το­κι­νη­τό­δρο­μοι, ΕΣΠΑ) και εφαρ­μό­ζο­ντας τα πιο επα­χθή μέ­τρα του μνη­μό­νιου  (υπερ­φο­ρο­λό­γη­ση, τσά­κι­σμα κα­τα­νά­λω­σης) και κα­νέ­να από τα θε­τι­κά του (χτύ­πη­μα της γρα­φειο­κρατί­ας και της δια­φθο­ράς, αξιοποί­η­ση ακι­νή­των), ενώ τα ψευ­τοΚΚΕ-ΣΥΝ έδι­ναν βα­ριά πλήγ­ματα στον του­ρι­σμό στο όνο­μα του αντι­μνη­μο­νια­κού αγώ­να. Ο ευ­ρύ­τε­ρος στό­χος των σα­μπο­τα­ριστών εί­ναι να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν την Ελλά­δα σαν αι­μορ­ρα­γι­κό τραύ­μα για να υπερ­χρε­ώ­σουν την ΕΕ και να την εξαρ­τή­σουν από την Κί­να και τη Ρω­σί­α. Ο εσω­τε­ρι­κός στό­χος τους, ει­δι­κά των ψευ­τοΚ­ΚΕ—ΣΥΝ εί­ναι να στρέ­ψουν το λα­ό ενά­ντια στην ΕΕ για να τον στεί­λουν στα δό­ντια των δύ­ο με­γά­λων ανα­το­λι­κών φα­σι­σμών. Το θρά­σος αυ­τών των δύ­ο κομ­μά­των εί­ναι απε­ρί­γρα­πτο. Αφού δεν αφή­σα­νε βιο­μη­χα­νί­α, εκπαί­δευ­ση και έρευ­να που να μην χα­λά­σουνε, κρα­τι­κο-γρα­φειο­κρα­τι­κή δια­φθο­ρά και τεμπελιά που να μην  υπε­ρα­σπί­σουν, σπά­σι­μο του με­ρο­κά­μα­του και μαύ­ρη εργα­σί­α που να μην διευ­κο­λύ­νουν έρι­ξαν την ευ­θύ­νη της χρε­ω­κο­πί­ας στους δα­νει­στές. Αυ­τό δεν ση­μαί­νει ότι οι ευ­ρω­παί­οι μο­νο­πω­λι­στές και οι ντό­πιοι αστοί φι­λε­λεύθε­ροι δεν έχουν βα­ριές ευ­θύ­νες για το βά­θαι­μα της ελλη­νι­κής κρί­σης, κυ­ρί­ως για­τί οι βασι­κές «θε­ρα­πευ­τι­κές τους αγω­γές» ξε­σπά­σα­νε πά­νω στους μι­σθω­τούς. Αλλά  και η αντί­στα­ση στους δυτικούς αστούς, προ­ϋ­πο­θέ­τει την απο­κά­λυ­ψη και την πο­λι­τι­κή συ­ντρι­βή της ψευ­το­αρι­στε­ράς. Για­τί αυ­τή έχει δια­πρά­ξει το με­γα­λύ­τε­ρο έγκλη­μα ενά­ντια σε αυ­τόν το λα­ό: έχει κα­τα­στρέ­ψει τη θε­ω­ρί­α και την οργά­νω­ση της εργα­τι­κής τά­ξης. Όμως μό­νο η συνειδητή εργατική τάξη μπο­ρεί να ενώ­σει όλο τον υπό­λοι­πο λα­ό για να αντιστα­θεί στον επερ­χό­με­νο φα­σι­σμό και να πα­λέ­ψει για την οι­κο­νομι­κή ανόρ­θω­ση της χώ­ρας συν­δυά­ζοντας την πά­λη για το με­ρο­κάμα­το με την πά­λη για την πο­λι­τι­κή δη­μο­κρα­τί­α. Σε αυ­τόν τον με­γά­λο αγώ­να για το κόμ­μα της εργα­τι­κής τά­ξης και για το πα­τριω­τι­κό και δη­μο­κρα­τι­κό μέ­τω­πο  σας κα­λεί η ΟΑΚ­ΚΕ. Χωρίς δυ­να­τή ΟΑΚ­ΚΕ τα τέ­ρα­τα θα χο­ρεύ­ουν.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΑΚΚΕ

Κυριακή 20 Νοέμβρη 2011, ώρα 5.30 μμ

Στο Κερατσίνι, θέατρο “Α. Σαμαράκης”, πίσω από το Δημαρχείο

Μικράς Ασίας 24 και Αλ. Παπαναστασίου, Ταμπούρια